Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων μετά τη λήξη των μέτρων για τη διασπορά του COVID-19

Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων μετά τη λήξη των μέτρων για τη διασπορά του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.:35496/25-4-2023 Εγκύκλιος 488 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)".

Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται πληροφορίες για τη διοικητική εφαρμογή των άρθρων 11 και 23, παρ. 1 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), αναφορικά με το τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και των συμβουλευτικών οργάνων των δήμων, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για κάθε τρόπο σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου κρίνονται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:
• Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο καθορίζεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Τα θέματα της σύγκλησης, της απαρτίας, του τρόπου λήψης των αποφάσεων και γενικότερα της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, όταν συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, ακολουθούν το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει και τη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
• Στην πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση πρέπει να αναγράφεται ότι αυτή πραγματοποιείται δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί κάθε σύμβουλος να συμμετέχει σε αυτή, δηλαδή είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονικά μέσα.
• Σε ό, τι αφορά τόσο στη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία ρυθμίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, όσο και το γενικότερο τρόπο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).


Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων μετά τη λήξη των μέτρων για τη διασπορά του COVID-19

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί του τρόπου σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατόπιν λήξης των μέτρων αποφυγής για τη διασπορά του κορωνοϊού.

Διαβάστε περισσότερα