Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το β΄τρίμηνο του 2021

Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το β΄τρίμηνο του 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αριθ. Πρωτ.: 48334 - 29.06.2021 Έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών,  βάσει του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) εν όψει της υποχρέωσης υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους μηνός Ιουνίου.

Ειδικότερα:
Εφεξής η υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, σύμφωνα με το πρότυπο αρχείο «ARREARS2021ΧΧ_», όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής:
➢ Η υποβολή του αρχείου γίνεται από τον/την στατιστικό/ή ανταποκριτή/τρια του φορέα χρησιμοποιώντας το μοναδικό δωδεκαψήφιο κωδικό και το password που του/της έχουν αποσταλεί.
➢ Το υποβαλλόμενο αρχείο πρέπει να φέρει την ονομασία «ARREARS2021ΧΧ_» όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς. Για παράδειγμα, για τον Ιούνιο 2021 το αρχείο θα φέρει την ονομασία ARREARS202106_ , για τον Σεπτέμβριο 2021 θα φέρει την ονομασία ARREARS202109_ κ.ο.κ.. Αρχεία που δεν θα φέρουν την ανωτέρω ονομασία θα απορρίπτονται από το σύστημα κατά την υποβολή τους.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο για την υποχρέωση υποβολής της κατάστασης (15η ημέρα μετά τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου), ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.
➢ Το υποβαλλόμενο αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .xlsx ή .xls, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ανάρτησή του.
Καταστάσεις που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα απορρίπτονται. Σημείωση: Οι εκθέσεις τεκμηρίωσης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ypes.gr ή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ.


Παρατίθενται οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της Αναλυτικής Κατάστασης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς Τρίτους.