Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων

Δημοσιεύτηκε το υπ'αρ.πρωτ.:52627 - 15.06.2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, σχετικό απόσπασμα:
" οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι εφεξής η εν λόγω έκθεση θα υποβάλλεται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΔΤ-ΥΠΕΣ) https://aftodioikisi.ypes.gr/, μέσω της ανάρτησης αρχείου .pdf το οποίο θα φέρει την ονομασία «EKTHESIMD2023XX_» όπου ΧΧ = τρίμηνο αναφοράς. Το αρχείο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον / την ΠΟΥ του φορέα..
.. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την υποβολή της έκθεσης τήρησης και λειτουργία μητρώου δεσμεύσεων του β΄ τριμήνου (2023) μέχρι την 20η .07.2023 "