Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το β΄ τρίμηνο του 2023

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το β΄ τρίμηνο του 2023

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αριθ.Πρωτ.: 50315 - 08.06.2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2023".

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», υπενθυμίζεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το β΄ τρίμηνο του 2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202306_», το αργότερο μέχρι την 15η .7.2023.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.