Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 42158 - 24.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022".

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», υπενθυμίζεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το β΄ τρίμηνο του 2022, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202206_», το αργότερο μέχρι την 15η .07.2022.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.
Επιπροσθέτως, παρακαλούνται οι φορείς όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή των εκκρεμών οφειλών τους και για την άμεση μείωση και σταθεροποίηση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους - εξαιρουμένων των περιπτώσεων της περίπτωσης (β)της παρ. 2 του άρθρου 107 - σε επίπεδα χαμηλότερα τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022

Υπενθυμίζεται πως η υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους για το β' τρίμηνο του 2022, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 15η Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα