Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023

Δημοσιεύτηκε το υπ'  Αριθ.Πρωτ.:77761 - 2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα του εγγράφου:
"Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», σας υπενθυμίζουμε ότι ο φορέας σας υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το γ΄ τρίμηνο του 2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202309_», το αργότερο μέχρι την 15η .10.2023. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 από το συνολικό ποσό κατάθεσης στον ειδικό λογαριασμό του Τ.Π.Δ., εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση της ορθής τεκμηρίωσής τους, οι ληξιπρόθεσμες δαπάνες:
• που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων (02),
• που είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (03).
• που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους (04) και
• που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση (14).
Οι υπόλοιποι λόγοι μη εξόφλησης του πίνακα επιλογών της αναλυτικής κατάστασης, μεταξύ των οποίων και ο λόγος «13. Εξόφληση παραστατικού που εμπίπτει στις περιπτώσεις 06 έως 12 και 01, πριν την υποβολή της κατάστασης», έχουν αποκλειστικά στατιστική χρήση. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως θέσετε σε άμεση προτεραιότητα:
α) την εξόφληση των εκκρεμών υποχρεώσεων σας μέχρι την 30η .09.2023 και
β) τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 30% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022."