Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.πρωτ.88878/2023 Εγκύκλιος 1187 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών".

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.
Στο παράρτημα Α της παρούσας παρατίθεται πίνακας υπόχρεων φορέων για την εφαρμογή των διαλαμβανόμενων σε αυτήν οδηγιών σύμφωνα:
α) με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) περί κατάργησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων (εκτός των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των ιδρυμάτων) και των κοινωφελών επιχειρήσεων (εκτός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων) και
β) με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας από την ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την τελευταία ανάρτησή του στην κεντρική ιστοσελίδα της Αρχής και οι οποίες θα ενσωματωθούν στην επόμενη ανάρτησή του. Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ αρχείων.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η έκδοση ορθής γνώμης επί των εξεταζόμενων σχεδίων Π/Υ 2024 παρέχονται οι κάτωθι ειδικές οδηγίες:
Α. Συγχώνευση καταργούμενων νομικών προσώπων στους προϋπολογισμούς των δήμων:
Οι ΠΟΥ των δήμων με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) υποχρεούνται:
α) να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Παρατηρητήριο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paratiritirio@ypes.gr) τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ των νομικών προσώπων που, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καταργούνται στις 31.12.2023 και των οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν υποχρεωτικά ενσωματωθεί στο σχέδιο Π/Υ 2024 του δήμου τους και
β) να μεριμνήσουν για την πλήρη ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας με τα οικονομικά στοιχεία των εν λόγω νομικών προσώπων για τα έτη 2022 και 2023. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις καταργούμενες κοινωφελείς επιχειρήσεις, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος του Παρατηρητηρίου για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των Ομάδας Εσόδων Ι στο σχέδιο του «ενιαίου» δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2024, θα διενεργηθεί βάσει των κατηγοριών παρακολούθησης των εσόδων των ΝΠΙΔ: «SA.01.01 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)» και «SA.04.01 Τόκοι».
Β. Υπέρβαση ανώτατου ορίου Ομάδας Εσόδων Ι λόγω αύξησης τελών: Εφόσον ο δήμος ή το ΝΠΔΔ έχει υπερβεί το ανώτατο ποσό της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι στο σχέδιο Π/Υ 2024 διότι έχει προβεί σε λήψη απόφασης αύξησης των (συντελεστών) τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2024, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της περίπτωσης Β.3.1 του άρθρου 3 της 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024 των Δήμων, τότε ο αρμόδιος ΠΟΥ οφείλει να υποβάλει στο e-mail του Παρατηρητηρίου την απόφαση τελών μαζί με αναλυτική τεκμηρίωση του ποσού της υπέρβασης, παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Γ. Έργα και λοιπές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Κατά την υποβολή των αρχείων του σχεδίου Π/Υ 2024 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, οι ΠΟΥ των υπόχρεων φορέων θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα εκτελεστέων έργων του μήνα αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 422/2023 (ΑΔΑ: Ω80Σ46ΜΤΛ6-9Ι3). Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο 540/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΕΛ46ΜΤΛ6-Τ1Θ) έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την παρακολούθηση του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.