Υποχρεωτική διενέργεια και δήλωση αποτελέσματος self test και λοιπά μέτρα στη νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Υποχρεωτική διενέργεια και δήλωση αποτελέσματος self test και λοιπά μέτρα στη νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η 49η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, κατ' εφαρμογή της  υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39842/26-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2744) ΚΥΑ.

Ειδικότερα, ορίζονται:
1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος, σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. Συναφώς, σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 01/07 και για δέκα ημέρες έως και το Σάββατο 10/07 θα είναι διαθέσιμες, μέσω των φαρμακείων στους δικαιούχους τέσσερις (4) δοκιμασίες αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self tests) για τον μήνα Ιούλιο, μία για κάθε εβδομάδα. Η πρώτη υποχρεωτική δήλωση του σχετικού αποτελέσματος για το μήνα Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί, για όσους παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία τους, αμέσως μετά την παραλαβή των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων από τον υπάλληλο και προ της προσέλευσής τους στην Υπηρεσία, χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.
2. Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι για το διάστημα από 28.6.2021 έως 5.7.2021 ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ
3. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4011), επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία. Ωστόσο, ειδικά για τους ανήκοντες στην Ομάδα αυξημένου κινδύνου της Α΄ κατηγορίας της σχετικής ΚΥΑ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν επαφή με κοινό. Ως εκ τούτου, εφεξής οι υπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι, είτε έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω υπαγωγής τους στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθώς δεν εδύναντο λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, είτε τελούσαν όλο το χρονικό διάστημα σε εργασία εξ αποστάσεως, καθώς υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά η φύση των καθηκόντων τους επέτρεπε την εξ αποστάσεως εργασία, επιστρέφουν πλέον στις Υπηρεσίες τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας. Επισημαίνεται ότι για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου συνυπολογίζονται πλέον στους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον είναι δυνατή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Για όσους υπαλλήλους υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξακολουθεί να πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες back office ή σε σταθμούς εργασίας που θα καθιστούν κατά το δυνατόν ασφαλή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. 
4. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού εφεξής γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των  κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο (1 άτομο/16 m2 ), για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον παρατηρούνται ουρές. Ωστόσο, δεδομένου ότι συντρέχουν ακόμη οι λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεωρείται πλέον πρόσφορη επιλογή, στο πλαίσιο προστασίας της υγείας τόσο των εξυπηρετούμενων πολιτών όσο και των υπαλλήλων του Δημοσίου, για την εξυπηρέτηση του κοινού, εφόσον αυτή πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενο ραντεβού, η αρμόδια οργανική μονάδα κάθε Υπηρεσίας βάσει του αντικειμένου της και των αρμοδιοτήτων της, να πρέπει να οργανώσει πλάνο εξυπηρέτησης του κοινού, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο υπάλληλοι και πολίτες, εφόσον δεν τηρείται η απαιτούμενη αναλογία, δεν θα εισέρχονται αδιακρίτως εν συνόλω οι προσερχόμενοι πολίτες χωρίς ραντεβού, εφόσον προηγουμένως δεν έχει διασταυρωθεί η δυνατότητα εισόδου τους βάσει των ισχύοντων μέτρων. Επομένως, με μέριμνα των υπαλλήλων που απασχολούνται στις υπηρεσίες υποδοχής των εξυπηρετούμενων πολιτών, θα εξετάζεται κάθε αναγκαία παράμετρος προκειμένου να εισέρχονται με όρους ασφάλειας στις δημόσιες υπηρεσίες οι πολίτες. Επιπλέον, αιτήματα ή ερωτήματα, τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα πρέπει να διατυπώνονται και να απαντώνται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Βάσει όλων των ανωτέρω καλούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να καταρτίσουν πλάνο εργασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού συμβατό με τα ισχύοντα μέτρα, το οποίο θα γνωστοποιείται και στους εξυπηρετούμενους πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο.
5. Όσον αφορά στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας εξακολουθούν αυτές να πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.
6. Κατά τα λοιπά για τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ, για τα οποία έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link).

Τέλος, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για την έκδοση βεβαιώσεων κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.