Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ.πρωτ.: 67075/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών".

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 «Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων» του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138), απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων περιφερειών ή δήμων για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ.

Για το σκοπό αυτό, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος του επικεφαλής του συνδυασμού. Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκδίδουν ούτε παραδίδουν τις καταστάσεις οφειλετών στους  επικεφαλής των οικείων συνδυασμών οικειοθελώς, παρά μόνο εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από επικεφαλής συνδυασμού και αποκλειστικά στον επικεφαλής συνδυασμού που υπέβαλε το αίτημα. Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνονται μόνο τα ονόματα των οφειλετών, χωρίς να παρέχονται άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για το ύψος, την υπαγωγή σε ρύθμιση, το είδος των οφειλών και άλλα, τηρουμένων των διατάξεων για το δικαίωμα της προστασίας των φυσικών προσώπων από την διαχείριση, επεξεργασία, διαβίβαση και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την ενημέρωση των επικεφαλής των συνδυασμών αναφορικά με τους οφειλέτες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα