Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. περί Εκλογής Μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. περί Εκλογής Μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Α.Π.: 96605/29.12.2021 Εγκύκλιος 933 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου".

Ενόψει της λήξης της θητείας των μελών αυτών, κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των  οδηγιών και διευκρινίσεων, προκειμένου τα δημοτικά συμβούλια να διευκολυνθούν στην εκλογή των νέων μελών των προεδρείων τους. Υπογραμμίζεται ότι η πλήρωση της θέσης του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, προκειμένου αυτό να συνεδριάζει νόμιμα και να λαμβάνει αποφάσεις για τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Η εκλογή του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου θα λάβει χώρα την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022. Την ίδια μέρα άρχεται και η θητεία των νέων μελών του προεδρείου, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.