Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π. 6052 ΕΞ - 18.02.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ".

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25.02.2022 η μετεγκατάσταση στο GCloud του εξυπηρετητή αλληλογραφίας (mail server) για το όνομα χώρου (domain name) «eprocurement.gov.gr». Αυτό ενδέχεται να επιφέρει περιστασιακή μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ, οι οποίες σχετίζονται με την αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους χρήστες των εν λόγω υποσυστημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση καιτη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 καιτην Υπουργική Απόφαση 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/02.06.2017), οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς δύναται να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών τους εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών.


Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ

Περιστασιακή μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι και την Παρασκευή 25.02.2022

Διαβάστε περισσότερα