Παράταση δυνατότητας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως 31/03

Παράταση δυνατότητας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως 31/03

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ Α΄251), παρατείνεται η ισχύς της δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  έως την 31η.3.2022.

Όπως ιδίως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο: ' Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.3.2022.'

Παράταση δυνατότητας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως 31/03

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4876/2021, παρατείνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να προβαίνουν σε ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα