Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. Πρωτ.: 20776 - 30.03.2022 Εγκύκλιος 215 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων".

Κατόπιν προσφάτων τροποποιήσεων που επήλθαν στην προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο καθώς και στην άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων και στη διοικητική τους υποστήριξης, με τις διατάξεις του Ν.4915/2022, παρέχεται σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ως ακολούθως:
Α. Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 με το άρθρο 21 του ν. 4915/2022(Α΄63): Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 και προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Έως την 31η Μαΐου 2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.
2. Η 1η Ιουνίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2β του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 21 του ίδιου νόμου αρχίζει την 28η.2.2022.
Β. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 με το άρθρο 20 του ν. 4915/2022:
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 και προβλέπεται η 1η Ιουνίου 2022 ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προεδρικό διάταγμα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2α του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 20 του ίδιου νόμου αρχίζει την 28η.2.2022.'


Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ενημέρωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων.

Διαβάστε περισσότερα