Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Δημοσιεύτηκε η υπ'Α.Π.:23532 - 12/05/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: " Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)".

Με την ως άνω εγκύκλιο επισημαίνεται πως  τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2022, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 30η.6.2023. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες.