Σε ΦΕΚ τα κριτήρια ανάθεσης για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια ανάθεσης για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 3093) η υπ' Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388 -08.06.2022 ΚΥΑ , με τίτλο: "Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021"

Με την παρούσα εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα κωλύματα και τα λοιπά θέματα που αφορούν την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε ανάδοχο, συναρτήσει με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια ανάθεσης για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου όταν δεν υφίσταται αντίστοιχη μονάδα στους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα